Privātuma politika

Informācija par datu apstrādi

Šī personas datu apstrādes informatīvā paziņojuma mērķis ir sniegt fiziskai personai – vietnes https://formagia.com apmeklētājam – vispārīgu informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Dokumentā izmantotā terminoloģija:
  • Pārzinis – Euroser Dairy Group Sp.z.o.o. – Sp.k, reģistrācijas Nr. PL5222656471 adrese: ul. Geologiczna 20 02-246 Warszawa, epasts: info@formagia.lv,  tālrunis: +371 26478686;
  • Vietne – Pārziņa uzturēta internet tīmekļa vietne https://formagia.com;
  • Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;
  • Datu subjekts – dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs;
  • Personas datu apstrāde – ir jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu.
Vispārīga informācija:
  • Datu apstrādes veicēji – Personas datu apstrādi Pārziņa datu apstrādes (nolūku) sasniegšanai veic:
  • – Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām attiecībām ar Pārzini;
  • – ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem mērķiem;
  • Datu apstrādes vieta (reģions) un veids – Pārzinis Personas datu apstrādi veic Eiropas Savienībā, un tipiskās situācijās nenodod tos ārpus Eiropas Savienības, kā arī Pārzinis neveic automatizētu Personas datu apstrādi – Personu datus lēmuma pieņemšanas procesā vienmēr apstrādā cilvēks

1.  Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi

1.  Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu un pārlūkošanu) saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:
Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);
Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.
Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Vietni var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Vietnes apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personu veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji, bet bērniem, kuriem ir vismaz 14 gadu, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība iestājas patstāvīgi.

 

2.  Ar saziņas kanāla uzturēšanu saistītā Personas datu apstrādes nolūka un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Datu nodošana nolūkā uzdot jautājumu, izteikt ierosinājumu, u.c. gadījumos, izmantojot Vietnes kontaktu sadaļā esošo saziņas formu – Datu subjektam nododot savus Personas datus (vārds, epasts, tālrunis, temats, ziņa) Pārzinim. Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai Pārzinis spētu sagatavot Datu subjektam pamatotu atbildi, kā arī, lai Datu subjektam būtu iespējams realizēt savas Datu subjekta tiesības, piemēram, iegūt informāciju no Pārziņa; citiem nolūkiem datu subjekta sniegtā kontaktinformācija netiek izmantota.
Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Datu apstrādes tiesiskais pamats un vienlaicīgi arī nolūks ir Pārziņa leģitīmā interese ((Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzzināt vietnes apmeklētāju un/vai produkta patērētāju (Datu subjektu) viedokli, lai tādējādi spētu labāk Datu subjektu vēlmēm pielāgot pārziņa mājas lapu, tajā atrodamos piedāvājumus, komunikāciju u.tml., nodrošinot pēc iespējas labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi;
Piezīme: Iepriekšminētie apsvērumi jāņem vērā arī tad, ja Datu subjekts ar Pārzini saziņu veic citos sakaru kanālos, piemēram, izmantojot epastu, ziņu nosūtīšanu sociālajos tīklos, u.tml.; tāpat, gan Pārziņa, gan Datu subjekta kopīgā interese ir, lai sniegtā informācija būtu patiesa un korekta. Vispārīgā gadījumā Pārzinis atbildi uz Datu subjekta jautājumu sniegs ne vēlāk, kā viena mēneša laikā.

 

3.  Ar Pārziņa leģitīmo interesi vai sabiedrības interesi Pārzinim pildot piešķirtās oficiālās pilnvaras saistītais Personas datu apstrādes nolūka un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personas datu apstrādi, apkopo un nodod tos (personas datus) valsts pārvaldes iestādēm vai tiesai, nolūkā aizstāvēt savas intereses; piemēram, konstatējot pārkāpumu, Pārzinis informē tiesībsargājošās iestādes, piedalās tiesvedības procesā kā cietusī vai trešā puse, u.tml.
Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) un vienlaicīgi arī datu apstrādes nolūks, nodrošināt drošu un efektīvu uzņēmējdarbības vidi.

 

4. Ar Pārziņa juridisko pienākumu izpildi saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:
Process: Pārzinis veic Personas datu apstrādi, apkopo un nodod tos (personas datus) valsts pārvaldes iestādēm vai tiesai pēc oficiāla pieprasījuma saņemšanas vai likumā noteiktajās situācijās un kārtībā, neatkarīgi no tā, kāds ir bijis datu apstrādes sākotnējais nolūks;

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa likumā noteikto pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts) – izpildīt likumīgus valsts pārvaldes iestāžu vai tiesas pieprasījumus un normatīvo aktu prasības;
Piezīme! Šis ir sekundārs datu apstrādes nolūks: apstrādājot Personas datus citam nolūkam un izpildoties kritērijiem – esot pieprasījumam no kādas valsts oficiālās iestādes/amatpersonas, vai noteiktām normatīvo aktu prasībām, datu apstrāde tiks veikta bez papildus paziņojumiem Datu subjektam.

2. Datu subjekts

1. Datu subjektam ir jāņem vērā, ka
– Ikvienā datu sniegšanas gadījumā, Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei, atbilstoši iepriekš norādītajām lauku vērtībām, ja tiek aizpildīta Vietnē esoša forma vai veidlapa;
– Gadījumā, ja sadarbības laikā vai saprātīgā laika periodā pēc tam attiecīgie Datu subjekta dati mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju izmaiņām;
Veicot datu apstrādi iepriekšminētajiem nolūkam, Pārzinim rodas leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) nodrošināt pierādījumus iespējamā tiesas vai ārpustiesas procesa gadījumā, kā arī likumos noteiktajos pienākumos glabāt darījumu apliecinošus dokumentus un ar pakalpojumu izpildi saistītu informāciju noteiktu laika periodu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts un ārējie normatīvie akti, kas nosaka finansu atskaites un attaisnojuma dokumentu glabāšanas termiņus). Tipiskā gadījumā datu glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 (desmit) gadus leģitīmās intereses nodrošināšanai. Pārzinis iespēju robežās apņemas iznīcināt tās datu kategorijas, kuras turpināt apstrādāt nav nepieciešams.

 

2. Datu subjekta tiesības – saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, datu subjektam ir vairākas tiesības, kuru īstenošanai Datu subjektam jāiesniedz Pārzinim rakstveida iesniegums, tomēr Pārzinis vēlas norādīt, ka konkrētās datu apstrādes specifikas dēļ, ne visas Datu subjekta tiesības ir tiesiski vai faktiski realizējamas; vienlaicīgi Pārzinis nevar ierobežot Datu subjekta tiesības pieprasīt konkrētu savu tiesību realizāciju, tādēļ turpinājumā ir uzskaitītas visas Datu subjekta tiesības:
a) Piekļuve personas datiem – tiesības prasīt apstiprinājumu no Pārziņa, vai tiek veikta konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrāde, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi tiem Personas datiem, kurus Pārzinis par konkrēto Datu subjektu apstrādā;
b) Personas datu labošana – tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgu Personas datu labošanu, ja Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka apstrādātie Personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi;
c) Piekrišanas atsaukšana – tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, gadījumos, kad tiesiskais pamatojums Pārzinim veikt attiecīgo Datu subjekta Personas datu apstrādi ir bijis Datu subjekta piekrišana. Jāņem vērā! Piekrišanas atsaukums neietekmē Personas datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma. Tāpat Datu subjektam jāņem vērā, ka Personas datu apstrāde pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukuma, var būt radījusi tiesības veikt Personas datu apstrādi Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses nodrošināšanai, vai, Pārzinim ir normatīvajos aktos noteikts pienākums, turpināt apstrādāt Datu subjekta Personas datus;
d) Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm – tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi, kurus Pārzinis apstrādā, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm. Datu subjektam jāņem vērā, ka Pārzinis turpinās apstrādāt attiecīgos Personas datus, arī tad, Datu subjekta iebildumu pret Personas datu apstrādi, ja attiecīgajā situācijā Pārzinim būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrādi;
e) Datu dzēšana – tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgo apstrādāto Personas datu dzēšanu. Personas datu dzēšana netiks realizēta gadījumos, kad likums pieprasa Pārzinim datus saglabāt, kā arī pārliecinošu likumisko interešu nodrošināšanas gadījumos, piemēram, pierādījumu bāzes nodrošināšana tiesas vai ārpustiesas procesā;
f) Apstrādes ierobežošana – tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;
g) Datu pārnesamība – tiesības saņemt vai nodot savus Personas datus tālāk citam datu pārzinim (realizēt t.s., “datu pārnesamību”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Datu subjekts pats ir sniedzis Pārzinim, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu vai līgumu, kā arī gadījumos, ja Personas datu apstrāde veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Lai Datu subjekts pieprasītu savu tiesību realizāciju, tam jāiesniedz rakstveida pieprasījums (tajā skaitā, elektroniski parakstīts pieprasījums) Pārzinim; atsevišķos gadījumos Pārzinim ir tiesības pieprasīt Datu subjekta ierašanos klātienē un sevis identificēšanu uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

3. Tiesības iesnieg sūdzību vai prasījumu

1. Datu subjektam ir tiesības situācijās, kurās tā tiesības vai intereses ir reāli vai šķietami aizskartas, vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē, pēc savas izvēles.

2. Datu subjektam ir arī patstāvīgas prasījuma tiesības vērsties vispārējās nozīmes tiesā, ievērojot Civilprocesu reglamentējošo normatīvo aktu prasības

4. Pārziņa rīcība ar personas datiem

1. Pārzinis, ievācot personas datus, rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks, un datus apstrādā tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus neviena citai personai, izņemot, ja pastāv tāda likumiska vai līgumiska situācija, kura ir iespējama nodarbojoties ar uzņēmējdarbību un kura ir attiecīgajā laika momentā vispārpieņemta uzņēmējdarbības vešanas prakse.

2. Pārzinis, regulāri izvērtē savus ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos personas datus un, pārliecinās, ka datu kategorijas un datu glabāšanas notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus.

3. Pārzinis ir uz sadarbību ar Datu subjektu vērsts un, saņemot no Datu subjekta, pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiks attiecīgas korekcijas veiktajā Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un attiecīgajās izvēlnēs Vietnē.

5. Sīkdatnes

1. Kas ir sīkdatnes un priekš kam tās vajag:
Sīkdatnes (angl. Cookies) ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot interneta Vietni, tiek lejupielādētas un saglabātas lietotāja ierīces (piemēram, datora, planšetes vai mobilā tālruņa) iekšējā atmiņā brīdī, kad tiek lejupielādēts konkrētās Vietnes saturs. Mūsdienās, modernās vietnes bez sīkdatnēm korekti un funkcionāli nav izmantojamas. Tomēr Jums ir tiesības jebkurā brīdī, pamatojoties uz sava pārlūka ražotāja norādījumiem, veikt pilnīgu sīkdatņu bloķēšanu. Ņemot vērā, ka Pārzinim nav iespējams prognozēt Datu subjekta izmantoto pārlūkprogrammu (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome u.c.), Datu subjektam ir patstāvīgi jānoskaidro, kādu pārlūkprogrammu tas izmanto un kādā veidā konkrētajā pārlūkprogrammā veicama sīkdatņu pārvaldība. Vienlaicīgi, jāņem vērā – pilnīgs sīkdatņu liegums neļaus pilnvērtīgi izmantot tīmekļa pārlūkošanas iespējas. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē: https://www.aboutcookies.org/ (Uzmanību, Jūs tiksiet pārvirzīti uz citu resursu).

 

2. Sīkdatņu veidi:
Funkcionālās sīkdatnes – funkcionāli un tehniski nepieciešamas sīkdatnes, bez kurām nebūtu iespējama pilnvērtīga tīmekļa vietnes darbība. Tīmekļa vietnēm HTTP(s) protokola īpatnību dēļ, nav savas atmiņas, un tās neuztur sesijas statusus, t.i., ja lietotājs pārlūko dažādas tīmekļa vietnes sadaļas, lietotājs netiek atpazīts kā viens un tas pats lietotājs; sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāju. Galvenā sīkdatņu funkcija ir ļaut tīmekļa serverim saņemt informāciju par lietotāja sesiju un nodrošināt pilnvērtīgu tīmekļa vietnes darbību;
Analītiskās/mārketinga sīkdatnes – nepieciešamas, lai palīdzētu analizēt tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, lai izprastu apmeklētāju darbības interneta vietnē un veiktu mērķtiecīgu mārketinga kampaņu. Analītiskajās sīkdatnēs iegūtā informācija tiek apkopota, uzkrāta un analizēta, izmantojot vietnes apmeklētāju rīcības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina trešā puse – Google Analytics rīks (nodrošina Google inc.). Analītisko sīkdatņu izmantošanas nolūks ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana apmeklētāju vajadzībām. Šim nolūkam tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par jūsu darbībām tīmekļa vietnē. Analītisko sīkdatņu izmantošana ir iespējama tikai ar datu subjekta piekrišanu, kas sniegta pirms attiecīgās sīkdatnes uzstādīšanas. Jāņem vērā! Sīkdatņu mehānisma īpatnības dēļ, piekrišanas atsaukums realizējams tikai izdzēšot attiecīgās sīkdatnes no iekārtas. Pārzinim nav iespējams piekļūt lietotāja galaiekārtai un tur veikt jebkādas darbības, izņemot sīkdatnes uzstādīšanu!

 

3. Vietnē ir iespējamas šādas sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukumsIzmantošanas nolūksApstrādes ilgumsTiesiskais Pamatojums
_gaIzmanto, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus, piešķirot katram nejaušā kārtībā ģenerētu identifikatoru (“Google Universal Analytics” sīkdatne2 gadus no izveidošanasDatu subjekta piekrišana
moove_gdpr_popupIzmanto, lai glabātu sīkdatņu iestatījumuslīdz sesijas beigāmFunkcionāli nepieciešama

4. Sīkdatņu dzēšana. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz Jūsu iekārtas, izdzēst ir iespējams ar Jūsu aktīvu rīcību! Pārzinim nav iespēju iejaukties Jūsu ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu! Lai izdzēstu sīkdatnes konkrētajā pārlūkā, Jums ir jārīkojas atbilstoši pārlūka autora/uzturētāja norādījumiem par sīkdatņu dzēšanu.

6. Nobeiguma noteikumi

1. Ja Datu subjektam ir jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.
2. Pārziņa informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta interneta Vietnē.

 

Pēdējās izmaiņas 2021. gada 13. jūlijā